ANVÄNDARVILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV MEDIPAL

Behörig personal i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt forskningsinstitutioner

Dessa Användarvillkor (härefter ”Användarvillkor”) gäller för användning av den digitaliserade behandlingsplattformen Medipal samt de tjänster och produkter som tillhandahålls via Medipal (härefter ”Medipal”).

Användarvillkoren gäller när Medipal Solutions AB, org. nr. 556921–8489, Nygränd 10, 111 30 Stockholm, Sverige (härefter ”Medipal Solutions”) tillhandahåller Medipal till behörig personal i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt forskningsinstitutioner (härefter “Användare”). Det är viktigt att Användaren läser dessa Användarvillkor noggrant. Genom att Användaren godkänner Medipals användarvillkor är Användaren införstådd med och godkänner Användarvillkoren.

1. ALLMÄNT OM ANVÄNDARVILLKOREN

1.1. Användarvillkoren utgör ett tillägg till och en integrerad del av Användarens licens att nyttja Medipal enligt det avtal Medipal Solutions ingått med relevant enhet (”Leverantörsavtal”). Inget i dessa Användarvillkor ska ha till effekt att begränsa (1) Medipal Solutions ansvar i händelse av total eller partiell underlåtenhet, eller vid brister i genomförandet av dess väsentliga förpliktelser, i samband med tillhandahållandet av Medipal, eller (2) Användarens licens att utnyttja Medipal, som följer av gällande Leverantörsavtal. Vid eventuell konflikt mellan å ena sidan dessa Användarvillkor och relevant Leverantörsavtal, ska relevant Leverantörsavtal ha företräde.

1.2. Såvida inte annat anges i Användarvillkoren ska termer och begrepp som förekommer i Användarvillkoren ha samma betydelse som i vid var tid gällande lagstiftning och branschstandarder (såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679).

2. PERSONUPPGIFTSHANTERING

2.1. Medipal Solutions behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna upprätthålla, uppdatera, underhålla och administrera Medipal. För dessa behandlingar är Medipal Solutions personuppgiftsansvarig. Dessa personuppgifter kommer att bli behandlade i enlighet med Medipal Solutions Integritetspolicy, vilken Användaren kan läsa här: Integritetspolicy

3. INFORMATION OM ANVÄNDNING OCH ANSVAR

3.1. Användaren är ansvarig för att all den information som Användaren uppger vid skapandet av ett användarkonto, samt tillhandahåller vid användningen av Medipal, är uppdaterad, fullständig och korrekt. Detta ansvar inbegriper den data Användaren skapar, hanterar, lagrar, tillgängliggör i Medipal enligt de format som fastställts enligt gällande lagstiftning och branschstandarder för att underlätta uppföljningen av patienters behandlingar över tid, och i övrigt kommunicera med dem.

3.2. Användaren ansvarar för att följa de vid var tid gällande system-, användar- och säkerhetskrav som Medipal Solutions har ställt på sina tjänster och produkter i Medipal. Användaren får endast tillträda, eller försöka få tillträde till, tjänsterna i Medipal via de gränssnitt som tillhandahålls av Medipal Solutions.

3.3. Användaren får endast använda de tillgängliga tjänsterna och produkterna i Medipal för syften som är tillåtna enligt Användarvillkoren, tillämplig lagstiftning och fastställd branschpraxis.

3.4. Användaren är ansvarig för att sådan information som avses i avsnitt 3.1 ovan inte görs tillgänglig för obehöriga personer, till exempel i samband med utskrift. Användaren ansvarar även fullt för att inloggningskoder och lösenord som används till lösenordskyddade delar av Medipal hålls hemlig och inte sprids eller görs tillgängligt för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning av lösenord och att lösenord således har kommit i orätta händer är Användaren skyldig att omgående byta ut sitt lösenord. Användaren ansvarar även för att utnyttja på marknaden tillgänglig teknik för att förhindra att datorer, operativsystem, program och datafiler drabbas av datavirus, trojanska hästar och liknande.

4. TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

4.1. För att göra Medipal tillgänglig för Användaren är Medipal integrerad med enheter, applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part (”Tredjepartsapplikationer”). Dessa Tredjepartsapplikationer ägs eller kontrolleras inte av Medipal Solutions.

4.2. Användaren är införstådd med att Medipal inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion, som Användaren eventuellt genomför med den som tillhandahåller sådan Tredjepartsapplikation. Medipal garanterar inte heller kompabiliteten för Tredjepartsapplikationer från tredje part med Medipal.

4.3. Vänligen notera att användning av dessa Tredjepartsapplikationer kan vara föremål för och styras av andra användarvillkor och integritetspolicydokument utfärdade av den som tillhandahåller Tredjepartsapplikationen.

5. TEKNISK ENHET OCH MILJÖ

5.1. Användaren ansvarar för att ha för Medipal nödvändiga anslutningar, utrustningar och Tredjepartsapplikationer, bland annat tillgänglig internetuppkoppling och digitala enheter såsom SITHS-korts-inloggning i datorerna, vilket möjliggör åtkomst till Medipal. Medipal Solutions kan inte ta ansvar för brister i Medipal som beror på att Användaren inte uppfyller de tekniska krav som finns för användande av Medipal.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1. Användaren förstår och accepterar att Medipal tillhandahålls i “befintligt skick” och “såsom tillgänglig”, utan varken uttryckta eller underförstådda garantier av något slag, förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor och relevant Leverantörsavtal. Inga råd och ingen information som Användaren fått från Medipal Solutions, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa något garantiåtagande för Medipal i detta avseende.

6.2. Medipal är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan, året runt. Medipal Solutions kan inte hållas ansvarig för om Medipal är tillfälligt otillgänglig eller om någon information eller funktion inte fungerar som förväntat. Medipal Solutions förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Medipal för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

6.3. Medipal Solutions kan inte garantera att information som presenteras i Medipal eller i övrig kommunikation från Medipal Solutions är fritt från eventuella felskrivningar och inaktuell information. Sådan information ska inte heller under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, eller som en rekommendation i något avseende från informationsgivaren eller Medipal Solutions.

6.4. Medipal Solutions tar inte ansvar för innehåll i andra produkter och/eller tjänster som marknadsförs eller erbjuds av en tredje part i eller via Medipal. Medipal Solutions tar inte heller något ansvar för det innehåll som finns tillgängligt på en webbplats som det länkats till via, eller som visats i någon banner eller annan annons på, Medipal Solutions hemsida. Medipal Solutions tar inte heller något ansvar för eventuella transaktioner som genomförts mellan Användaren och eventuella tredjepartsleverantörer i förhållande till något av det föregående.

6.5. Användningen av Medipal sker på Användarens egen risk. Medipal Solutions ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av Medipal eller den information som finns tillgänglig i Medipal.

6.6. Om Användaren har problem med eller är missnöjd med Medipal är Användarens rättigheter begränsade till att avinstallera all Medipal-programvara och att sluta använda Medipal.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

7.1. Medipal skyddas av immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till upphovsrätt för programvara, varumärken, bilder och kod. Medipal, eller delar därav, får inte användas, justeras, extraheras, kopieras, distribueras eller på annat sätt under några andra omständigheter än vad som framgår av dessa villkor eller efter skriftligt godkännande av Medipal Solutions. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Medipal. Som förtydligande gäller detta även all användning av Medipal Solutions registrerade varumärke ”Medipal”.

8. FÖRBEHÅLL AV RÄTT

8.1. Om Medipal solutions anser att uppgifter eller innehåll som skapats, lagrats eller tillgängliggjorts genom Medipal kan strida mot lagstiftningen, fastställd branschpraxis eller på annat sätt är bristfällig, äger Medipal Solutions rätt att vidta korrigerande åtgärder och vid behov förbjuda eller begränsa Användarens tillgång till Medipal.

8.2. Medipal Solutions har rätt att när som helst avsluta Användarens konto om Användaren bryter mot dessa villkor eller på annat sätt använder Medipal på ett sätt som kan skada Medipal Solutions eller tredje man.

9. ÖVRIGA VILLKOR

9.1. Medipal Solutions tillhandahåller viktig information om Medipal på www.medipal.se. Efter Medipal Solutions val kan information också lämnas genom andra kommunikationsmedel såsom e-post, telefon eller brev. Denna kommunikation betraktas som en integrerad del av Medipal vilket innebär att den inte kan väljas bort.

9.2. Medipal Solutions kan löpande uppdatera och utföra ändringar i Användarvillkoren från tid till annan. När ändringar görs kommer detta att informeras om på www.medipal.se och de uppdaterade villkoren kommer att göras tillgängliga. Användaren förstår och accepterar att om denne använder Medipal och tillhörande tjänster efter det att villkoren ändrats, kommer Medipal Solutions att bedöma den fortsatta användningen som ett accepterande av de uppdaterade villkoren.

9.3. För det fall inte annat uttryckligen regleras i dessa Användarvillkor gäller bestämmelserna i gällande Leverantörsavtal.

10. TVIST

10.1. Svensk lag ska vara tillämplig på dessa Användarvillkor. Tvist som uppstår med anledning av dessa Användarvillkor eller dess tolkning, som inte kan lösas med medling mellan parterna, ska avgöras i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Uppdaterad: 25 maj 2018

Version 1.0