Medipal – verktyget för individanpassad vård

Digitalt instrument för att följa och utvärdera behandlingar inom hälso- & sjukvård.

MEDIPAL

Medipal är ett interaktivt verktyg – ett system som gör det möjligt att via mobilen ställa frågor och få svar på ett snabbt och strukturerat sätt i realtid. Syftet med Medipal är att förbättra interaktionen mellan patient och vårdpersonal.

Medipal är systemet som gör det möjligt för vårdpersonal att agera proaktivt, arbeta med strukturerade frågor och svar, samtidigt som administrationen förenklas. Systemet kan användas för att följa upp symtom och behandlingar eller andra variabler för varje enskild patient, vilket bidrar till effektivare och kvalitetssäkrad vårdsinsats. Resultaten av patientens sammanställda data – i form av grafer och diagram – presenteras tydligt för vårdpersonal och kan enkelt analyseras.

Medipal leder till ökad delaktighet och följsamhet (compliance) från patienten. Genom att patienterna löpande ger feedback på effekterna av en behandling får vårdpersonalen större möjlighet att optimera, individualisera och utvärdera behandlingen.

%

Svarsfrekvens

Nyttan av Medipal kan uppstå på många fronter, genom att behandlingstiden förkortas, den medicinska kvaliteten höjs, kunskap om behandlingarna ökar, bättre följsamhet (compliance) och upplevd bättre vårdkvalité hos patienter, samtidigt som administrationen förenklas och arbetsmiljön förbättras för vård- och omsorgspersonalen. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv ger Medipal ökad samhällsnytta genom att patienterna snabbare kan få rätt behandling.

Med Medipals aggregerade data kan du också som vårdgivare få fram statistik, inte bara på individuell nivå, utan på gruppnivå och jämföra patientdata exempelvis med en viss behandling eller mellan olika. Medipal producerar också data för forskningsändamål.

Medipal är enkelt att använda, sparar tid och pengar, ger ökad patientnytta och bättre vårdkvalitet.

Varför våra kunder rekommenderar Medipal

Jag vågar knappt sätta in en ny medicinering på en patient utan att den kan följas upp av Medipal.

Anders Forslund

Barnläkare och fetmaspecialist, Överviktsenheten för barn och ungdom vid Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

För mig har det varit viktigt att hitta ett sätt att få barnen och ungdomarna, som är mina patienter, motiverade att svara på frågor varje dag under en lång tid. Att Medipal är en teknisk lösning gör att de tycker det är roligt att fylla i svaren.

Nikolaos Christidis

Docent, Universitetslektor och Övertandläkare, Avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering, Institutionen för odontologi, Karolinska institutet, Huddinge

Med Medipal slipper vi problemet med en massa enkäter som inte är fullständigt ifyllda.

Eva Leljevahl

Smärtsjuksköterska, Neuromoduleringsenheten, Smärtcentrum vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Hur patienten mår är en upplevelse här och nu. Därför är det avgörande att vi som vårdpersonal, via Medipals system, kan se patientens svar som det gett i realtid för att bättre följa upp och snabbare utvärdera behandlingen.

Agneta Heller

Smärtsjuksköterska, Smärtmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Våra kunder