Ett digitalt verktyg som bidrar till patientcentrerad vård

 

Mindre administration och ökad följsamhet

Medipal är verktyget som följer upp och utvärderar behandlingarna vilket leder till bättre vårdkvalitet

Medipal är systemet för dig, inom hälso- och sjukvården, att lätt och effektivt underlätta uppföljningen av dina patienters behandlingar över tid och kvalitetssäkra dem. Att enkelt och smidigt samla in svar från strukturerade frågor via patientens egen mobil leder till ökad patientmedverkan och följsamhet. Du som vårdpersonal avläser patientens svar i olika grafer och trendlinjer och kan följa utvecklingen i realtid och därmed snabbare agera vid förändring. 

”Vi ställer alltid frågor till våra patienter för att identifiera och följa symptom och behandling, men vi vet egentligen inte hur det är under tiden mellan besöken. Det hjälper Medipal till med.”

Anders Forslund

Barnläkare och fetmaspecialist, Överviktsenheten för barn och ungdom på vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

Fördelar med Medipal i vården

Mindre administration

Administrativa arbetet förenklas och arbetsmiljön förbättras för vårdpersonalen. Enkelt och lätt att använda för vårdpersonal.

Systematisk Insamling

Ett system via mobilen ställer frågor och får svar i realtid på ett snabbt och strukturerat sätt. I lättlästa grafer presenteras patientens svar. Data för grupper av patienter kan även sammanställas.

Ökad följsamhet

Patienten blir mer medveten om sina symptom och effekter av sin behandling, patientmedverkan ökar, samtidigt som de upplever en ökad kvalitet i vården.

Bättre beslutsunderlag

Vårdpersonalen får ett bättre och överblickbart beslutsunderlag vid analys av behandlingen, genom att patienten följs under hela behandlingsprocessen. Bra för diskussion med patienten.

Tids- och insatseffektiv

Tids- och insatseffektiv genom att vårdpersonalen snabbt och enkelt kan följa och analysera effekterna under en behandling. Personalen följer utvecklingen i realtid och kan därmed agera snabbare.

Hög Säkerhet

All data skickas krypterat och systemet följer de höga säkerhetskrav sjukvården kräver.

 

 

år är den yngsta patient som svarat på Medipal

%

Svarsfrekvens

år är den äldsta patient som svarat på Medipal

år har en patient svarat på dagliga frågor i Medipal och fortsätter......

Kunder berättar om hur Medipal hjälpt dem

Anders Forslund

Anders Forslund

Barnläkare och Fetmaspecialist

Överviktsenheten för barn och ungdom på vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala

”Jag vågar knappt sätta in en ny medicinering på en patient utan att den kan följas upp av Medipal”

Anders Forslund, barnläkare och fetmaspecialist, Överviktsenheten för barn och ungdom på vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

Utvärdering av en behandling är en utmaning.

Som barnläkare, forskare och fetmaspecialist vid Överviktsenheten för barn och ungdom på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala berättar Anders Forslund att Medipal kan på ett mycket bra och tydligt sätt visa om hur behandling, exempelvis en ny medicin, påverkar patienten. Han kan också följa hur väl patienten följt behandlingen och hur sådant som sömn, stress och andra faktorer inverkat.

Överviktsenheten för barn och ungdom har använt Medipal sedan 2012 och ser det som ett ovärderligt verktyg för att ge vård av hög kvalitet och en behandling som träffar rätt. Att behandla barn är ofta extra svårt och deras ålder gör att det inte alltid går att kräva samma ansvar som för vuxna patienter. Mycket händer i deras liv som de kan ha svårt att komma ihåg eller inte vill prata om. Medipal är då ett redskap som barnen lätt och snabbt kan använda för att svara på sin behandling. De lite äldre barnen får ett eget sätt att kommunicera med vården och inte bara genom föräldrar – att själva kunna påverka sin situation.

Stöd för minnet

Medipal är ett bra stöd för en patient under längre behandlingar, anser man på kliniken där doktor Anders Forslund arbetar.

– Patienter (och vi alla) har svårt att komma ihåg subjektiva symtom tillbaka i tiden. Tänk dig själv om jag skulle fråga dig om du var hungrig eller stressad en viss dag för en vecka sedan – chansen är mycket liten att du kommer ihåg. Men med Medipal har du som patient svarat på det via mobilen och svaret finns registrerat, så jag och du som patient kan gemensamt se hur det faktiskt har varit och utvecklats över tid. Medipal kan trigga igång ett mer positivt tänkande och motivera barnen och ungdomarna, eftersom de kan se att även en liten förändring gör skillnad.

Följsamheten har ökat markant

Mobilen är idag den ägodel som både barn och vuxna idag alltid bär med sig. Det är en viktig förklaring till varför svaren blir ifyllda i högre grad med Medipal än genom skriftliga frågeformulär, som fylls i med papper och penna, eller via webben.

– Med Medipal kan jag snabbare, bättre och noggrannare utvärdera behandlingarna på ett objektivt sätt, avslutar Anders Forslund.

”Med Medipal slipper vi problemet med en massa enkäter som inte är fullständigt ifyllda.”

Eva Leljevahl, smärtsjuksköterska på Neuromoduleringsenheten, Smärtcentrum vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Underlag ger träffsäkrare vård

Ryggmärgsstimulering, Spinal Cord Stimulation (SCS), kan vara en effektiv smärtlindrande behandlingsmetod för patienter med nervsmärta.

Före en permanent insättning av ett system för ryggmärgsstimulering får patienten prova behandlingen under en testperiod, ca en vecka, och man utvärderar sedan hur pass god smärtlindring patienten haft av behandlingen. En del i utvärderingen bestod tidigare av ett uppföljningssamtal per telefon med patienten samt ett validerat frågeformulär på papper.

På Neuromoduleringsenheten, Smärtcentrum vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, kombineras uppföljningen sedan ca två år tillbaka med Medipal. Vi följer patientens smärta under en vecka före testperioden (baseline), under testperioden samt några dagar efter avslutad behandling. Detta för att kunna se om smärtan blir mindre under testveckan och sedan ökar igen efter att stimuleringen stängts av. Patienten får besvara frågor i Medipal ca två till tre gånger per dag. Vi har även en telefonavstämning under testveckan. Jag och mina kollegor ser att kombinationen ger en mycket bättre helhetsbedömning och beslutsunderlag. Svaren, som samlats in i realtid via Medipal, blir också ett bra diskussionsunderlag vid utvärderingen om ryggmärgsstimulatorn ska opereras in eller ej.

Medipal hjälper inte bara vår klinik att utvärdera patientens behandling bättre utan har även hjälpt oss att omvärdera effekten av ryggmärgsstimuleringen under testperioden. Förut sade vi till patienterna att det tar upp till 2 dagar innan stimuleringen ger någon effekt, men genom att följa patienternas registreringar i Medipal har vi på kliniken sett att det hos flertal patienter dröjer ända upp till 4 dagar innan behandlingen ger full effekt. Därför har vi ändrat vår information till patienterna att de kan behöva vänta fyra dagar istället för två för att se effekt av stimuleringen..

Majoriteten av våra patienter bor utanför Uppsala, och Medipal gör det enklare att följa våra patienter på distans.

Bättre svarsfrekvens med Medipal

– En betydelsefull skillnad mellan validerade frågeformulär på papper och de frågor som fylls i via Medipal, är först och främst att den förenklat min administration, att patienten gör jobbet och jag slipper manuellt fylla i alla pappersformulär i journalsystemet, berättar Eva. Fördelen med Medipal är att patienten endast behöver svara på de frågor som vi på kliniken anser ha betydelse för själva teststimuleringen, inte andra frågor som är irrelevanta för behandlingen. Patienten måste svara på en fråga för att komma vidare till nästa, vilket gör att alla frågor blir komplett ifyllda innan uppgiften kan sändas in, dvs inga svarsluckor uppstår.

-På så sätt slipper vi problemet med en massa enkäter som är ofullständigt ifyllda, säger Eva Leljevahl.

Compliance ökar med Medipal liksom svarsfrekvensen. Det gör att svaren via Medipal ger ett bättre underlag både för att kunna jämföra, utvärdera och förbättra patientens behandling och för att använda svaren för forskning.

-Ibland har vi sett att patienterna säger en sak och skattat något annat via Medipal. På grund av den omedelbara sammanställningen av svaren i Medipal kan vi gå in mer i detalj med patienterna och enklare lösa dessa problem.  Patienterna tycker att det är bra att vi utvärderar, och att det blir enkelt för dem med Medipal eftersom de får frågorna i mobilen och påminnelser om de glömt att svara.

Eva Leljevahl

Eva Leljevahl

Smärtsjuksköterska

Neuromoduleringsenheten, Smärtcentrum vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Nikolaos Christidis

Nikolaos Christidis

Docent, Universitetslektor och Övertandläkare

Avdelningen för Oral Diagnostik och Rehabilitering, Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet.

”För mig har det varit viktigt att hitta ett sätt att få barnen och ungdomarna som är mina patienter motiverade att svara på frågor varje dag under en lång tid. Att Medipal är en teknisk lösning gör att de tycker det är roligt att fylla i svaren”.

Nikolaos Christidis, Docent, Universitetslektor och Övertandläkare på Avdelningen Oral Diagnos­tik och Rehabilitering, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet.

Enkelheten och säkerheten

Nikolaos Christidis, universitetslektor och övertandläkare, och hans kollegor hade under flera år diskuterat att själva försöka utveckla en teknik som underlättar för patienterna att löpande svara på frågor om sin hälsa via mobil. När de försökte utveckla egen teknik upptäckte de att ett sådant system var betydligt mer komplicerat än de först trodde. När Nikolaos hörde talas om Medipal, blev det svaret på vad de i sin studie om bettfysiologi hos barn och ungdom skulle använda som uppföljningsinstrument.

-Tidigare gjorde vi utvärderingar via pappersformulär, som vi bad patienterna fylla i vid varje besök. Papper och penna var inte intressant för barnen, vi hade svårt att få in svar. Att få använda Medipal, en teknisk lösning, gjorde det lättare att få in svaren.

Via Medipal har vi inte bara använt oss av våra validerade frågor, som automatiskt kommer upp var 6:e månad, utan vi har också satt in frågor, som vi bett patienterna svara på dagligen under de första 6 månaderna. Patienten följs också under en vecka före ett återbesök med dagliga frågor. På så sätt får vi in flera svar som berättar hur patienten egentligen mår jämförbart med svar från en enda gång, som kan variera beroende på patientens humör.

̶ Medipal har höjt kvalitén i våra utvärderingar genom att vi får in mer data än tidigare. I princip blir svarsfrekvensen så gott som 100 procent, eftersom patienter får SMS-påminnelser.

Han pekar på att Medipal gjort att kvaliteten ökat i deras utvärderingar.

”Hur patienten mår är en upplevelse här och nu. Därför är det avgörande att vi som vårdpersonal, via Medipals system, kan se patientens svar som det gett i realtid för att bättre följa upp och snabbare utvärdera behandlingen.”

Agneta Heller, tidigare Smärtsjuksköterska på Smärtmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Så lätt att använda att alla klarar det

Patienterna på Smärtmottagningen i Huddinge är allt från tonåringar till personer som har varit pensionärer i många år. Agneta Heller, smärtsjuksköterska vid Smärtmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, menar att den goda användarvänligheten är en avgörande förklaring till varför patienterna verkligen använder Medipal, i stort sett oberoende av ålder.

-Våra patienter som är under 65 år har alla tyckt att det varit enkelt både att installera Medipal på mobilen och att använda den. När jag hjälpt våra äldsta patienter att installera appen har de också upplevt att den är lätt att använda. Medipal är ett utomordentligt redskap för smärtpatienter med olika problem. Ingen har tvingat dem att använda Medipal, tvärtom har de upplevt sig mer sedda och känt att de bidrar till vården/samhället när de svarar.

– Både vårdpersonal och patienter har varit väldigt intresserade av att vi använder Medipal, säger Agneta. När personalen på mottagningen skulle utvärdera Medipal, om vi skulle fortsätta eller inte, valde alla (100%), både läkare och sjuksköterskor, att vi skulle fortsätta använda systemet.

Viktigt med patientuppföljning!

– Vården måste förbättra uppföljningen av de behandlingar vi gör. Vi måste helt enkelt bli bättre på att utvärdera behandlingarna vi satt in och kvalitetssäkra dem. Vi ringde  våra patienter någon gång i veckan, och tyckte vi hade en bra kontroll över patientens tillstånd. Ändå kunde vi se att patientens dagliga registreringar i Medipal bidrog till ökad kunskap om patientens situation i vardagen. Patienter glömmer och kan ibland inte skilja på problem som hänger samman med behandlingen eller andra problem. Ibland kan en patient få svåra biverkningar av en medicinering och märker inte att de faktiskt blir lite bättre, eftersom biverkningen just då är ett stort problem. Men med hjälp av Medipal kan vi visa dem resultat redan vid ett tidigt skede och de blir då positivare till att fortsätta behandlingen.

Det är viktigt att kunna ställa olika frågor till individuella patienter och det hjälper Medipal till med.

Klarare bild med fortlöpande svar

Sedan Smärtmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge började använda Medipal tillsammans med patienterna, har utvärderingen av mediciner och behandlingar, blivit enklare att genomföra för vårdpersonalen och patienterna.

För patienterna är Medipal bland annat ett smidigt hjälpmedel för att registrera biverkningar och på så sätt informera vården. Den automatiska sammanställningen gör att patienterna och vårdpersonalen ser vilka mönster som finns när de tillsammans går igenom sammanställningen, det kan exempelvis handla om att se att en biverkning uppstår dagligen vid samma tid. Därmed finns ett relevant underlag för att avgöra om det finns behov av att justera eller ändra behandlingen. Det är en del i att hjälpa patienten att uppnå en så hög livskvalitet som möjligt.

Långt mellan uppföljningar

När det gått veckor eller månader mellan uppföljningar, upplever Agneta, att det är ovärderligt att kunna se sammanställningen av patientens svar i Medipal.

-Patienten glömmer lätt bort hur hon/han mådde för ett tag sedan, om hon/han hade ont, mådde illa eller hur hon/han sovit. Men med Medipal kan jag och patienten tillsammans gå tillbaka och se hur det var, vilket blir ett bra diskussionsunderlag, säger Agneta.

Agneta Heller

Agneta Heller

Smärtsjuksköterska

Smärtmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

”Medipal är ett mycket bra stöd i mitt dagliga arbete och jag har använt systemet till flera hundra patienter. Svarsgraferna ger mig en god översikt och kontroll över patienternas situation. Den allra största nyttan är att patienternas följsamhet (compliance) ökar”

Dr Christian Carlström, Neurolog vid Neuro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm

"Det är jätteroligt att använda Medipal och ger inget merarbete."

Anna Stålhös Frööjd, smärtsjuksköterska på Rehabliteringskliniken på Sunderby Sjukhus i Luleå.

”Vi ställer alltid frågor till våra patienter för att identifiera och följa symptom och behandling, men vi vet egentligen inte hur det är under tiden mellan besöken. Det hjälper Medipal till med.”

Anders Forslund, överläkare på Överviktsenheten för barn och ungdom på Akademiska

Användningsområden

Behovet att utvärdera behandlingar är stort. En klar styrka hos Medipal är verktygets flexibilitet och diagnosoberoende. Användningsområdena är många och Medipal används idag inom flera vitt skilda verksamhetsområden.

Bredden på områdena inom vården där Medipal används är stor; såsom smärta, övervikt, diabetes, astma/KOL, hjärtsvikt, neurologi, neurokirurgi, psykisk ohälsa samt inom forskning. Medipal har då använts vid läkemedelsuppföljningar, för att utvärdera effekten av en viss behandling, för att följa upp patientens före behandling, eller för att trigga igång en förändring av en patients beteende i profylaktiskt syfte. Flera forskningsstudier har också gällt själva användningen av Medipal som verktyg.

Medipal gör det enkelt för vården att kartlägga patientens behandling via mobilen. Medipal är betydligt mer än en modern patientdagbok, det är verktyget som automatiskt och i realtid ger vården ett relevant beslutsunderlag. Till verktyget finns ett frågebatteri som täcker ett flertal behandlingar inom olika diagnoser. Vi har ansträngt oss för att göra det enkelt för vården att lägga till specifika frågor utifrån den enskilda patienten. Verktyget är väl utprövat inom klinisk verksamhet och forskning.

Följsamheten ökar eftersom människor idag i stort sett alltid har med sig mobilen och patienterna får påminnelser vilket gör att frågorna blir besvarade.

Det använts av Karolinska sjukhuset, Stockholm Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg och Sunderby Sjukhus, Luleå för att nämna några av våra kunder.

 

Sparar tid och pengar

Genom att vårdpersonalen sparar tid med Medipals automatiska sammanställning av data slipper personalen ett tidskrävande moment. Medipal effektiviserar administrationen på flera sätt, exempelvis slipper man momentet att fylla i manuella formulär i journalerna. Detta är ett sätt att hushålla med vårdpersonalens knappa arbetstid, så att den i ännu högre utsträckning kan läggas på patienterna.

 

Medipal – för Hälso- och Sjukvården

Medipal finns på landets största sjukhus och betydligt mindre vårdenheter. Antalet kunder ökar ständigt.
Medipal ser som sin uppgift att ge det medicinska samfundet, team och klinikerna ökad effektivitet genom att hjälpa dem att samla in uppgifter från sina patienter och använda denna data operativt i sin dagliga verksamhet och vid patientenmöten. Genom att patienterna löpande ger feedback på effekterna av en behandling får vårdpersonalen större möjlighet att optimera och individualisera behandlingen. Detta leder till ökad delaktighet och följsamhet från patienten och mer en jämlik sjukvård.

 

Medipal för klinisk prövning & läkemedelsbolag

Medipal är ett smidigt och kraftfullt stöd vid kliniska studier. Plattformen används främst i praktiknära forskning, för att ta reda på vilken effekt en åtgärd har eller hur tillförlitlig en diagnostisk metod är. För läkemedelsindustrin är det betydelsefullt med en snabb och kontinuerlig insyn i hur företagets läkemedel används och fungerar. Ökad följsamhet är viktigt för alla.

 

Våra kunder