Medipal – forskning och studier

Medipal är ett smidigt och kraftfullt stöd vid kliniska studier.

Medipal är ett smidigt och kraftfullt stöd som används vid kliniska studier och ett flertal vetenskapliga studier har genomförts. Genom att använda deltagarens mobiltelefon som redskap förbättras följsamheten (compliance) på grund av den snabba kommunikationen. Underlaget blir också bättre eftersom att svaren är i realtid när du studerar effekter, biverkningar, beteendemönster, trender eller annat. Svaren kan bilda tidsseriedata, som är observationer över tid av samma variabel.

Se hur docent och överläkare Anders Forslund berätta om hur Medipal används kliniskt på Överviktsenheten för barn och ungdom på Akademiska Sjukhuset Uppsala:

Läs mer om studierna nedan. Vill du använda Medipal i din forskning kontakta oss.

Kliniska studier och Rapporter där Medipal har använts

Utvärdering av ett digitalt verktyg vid kartläggning och behandling av barn och ungdomar med fetma. Examensarbete, VT 2020

av Marie Dahlbom & Malte Lidström. Examinator Anja Saletti. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Uppsala Universitet. 

Slutsats: Genom datainsamling via Medipal går det att få en acceptabel svarsfrekvens och att fånga skillnader i hur grupper eller individer skattar subjektiva hälsorelaterade symtom för sömn, hunger, stress, mående, trötthet och frekvens av rapporterade vanor. Mobilapplikationen uppfattas som ett användbart verktyg i kartläggning och behandling och av fetma hos barn och ungdomar.

Daily assessments of perceived sensations in obese and non-obese children/adolescents using a new mobile application. (Oral Presentation 11) November 2017

by M.Dahlbom1,2, M.Lidström1, H.Vilen1, K.Andersson1, I.Ciba1,2, D Kritikos1,2, and A.Forslund1,2
1) Uppsala University Children´s Hospital, Uppsala, Sweden
2) Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University, Uppsala, Sweden

Conclusion: Preliminary, there are differences in perceived sensations for hunger, wellbeing, stress, tiredness and sleep duration between obese and non-obese children and adolescents. Medipal® provides a new tool which can be used daily for different purposes in the treatment of obese children as well as non-obese children.

Verktyg som visar hur du mår mellan vårdbesöken. November 2016 

i RISE

Sammanfattning: Digitalisering behöver inte nödvändigtvis medföra omvälvande förändringar av processer. Det finns verktyg som förhållandevis enkelt anpassas till befintliga sätt att arbeta. Ett exempel är mobila, interaktiva dokumentationsplattformar som gör det lättare att följa upp patienters tillstånd mellan olika vårdtillfällen, återbesök eller medicinering. Data samlas in genom att frågor ställs till vårdhavaren via mobiltelefonen och svaren uppdateras i realtid i överskådliga grafer eller andra lämpliga sammanställningar.

At-home monitoring after surgery/anaesthesia – a challenge. March 2016

by Margareta Warren-Stomberg MD,1 Jan Jacobsson MD,2 Metha Brattwall PhD MD3 and Pether Jildenstål PhD1,4
1) Associate professor Senior Lecturer, Institute of Health and Care Sciences, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
2) Adjunct Professor, Anaesthesia & Intensive Care, Institution for Clinical Science, Karolinska Institutet, Danderyds University Hospital, Stockholm, Sweden
3) Doctor, Sahlgrenska University Hospital, Anesthesiology and Intensive Care, Unit of Daysurgery, Mölndal Gothenburg, Sweden
4) Senior Lecturer, Sahlgrenska University Hospital, Department of Anesthesia, Surgery and Intensive Care, Gothenburg, Sweden

Conclusion: Bringing telemedicine into follow-up after surgery/anaesthesia is requested, and furthermore, the feasibility study on day surgery presented here shows that it is technically easy to perform and will provide robust information. It should be noted that further studies are needed in order to find better patient cooperation.

Mobile Phone-Based Quesionnaire for Assessing 3 months Modified Ranking Score After Acute Stroke - a pilot study. Oktober 2015

by Charith Cooray, MD; Marius Matusevicius; Nils Wahlgren, MD, PhD; and Niaz Ahmed, MD, PhD

Conclusion: Mobile phone–based automatic assessments of mRS performed well in comparison with clinical visit mRS and could be used as an alternative in stroke follow-up.

Projektetet InnoCent på Akademiska ska gynna distansvård för unga diabetiker. 2015

av Annika Remaeus, projektledare och chef på Innovation Akademiska en del av Akademiska Sjukhuset

Slutsats: För InnoCent projektet var det optimalt att använda Medipal eftersom det redan fanns klart och CE-märkt för att smidigt och digitalt kunna följa patienter i deras vardag. Via Medipal kunde vi skicka egna förutbestämda formulerade frågor till patienterna och även anpassa dem individuellt, vilket var viktigt för vår uppföljning. Vården fick också tillgång till en ny plattform för att fånga upp händelser i patienternas vardag mellan de inbokade mötena. För en effektiv vård idag är det viktigt att ta vara på den utveckling som sker/skett i omvärlden och få tillgång till och använda digitala och patientsäkra verktyg som redan finns tillgängliga så som Medipal.

Rapport om användning av Medipal vid Gastromottagningen på Danderyds Sjukhus. April 2013

av Susanna Jäghult Leg sjuksköterska Med Dr, Anna Nordström Leg sjuksköterska
Gastromottagningen, Danderyds sjukhus AB

Resultat: Patienter som följdes med Medipal upplevde ett bättre omhändertagande jämfört med de som följdes på sedvanligt sätt. Patienterna uttryckte också att Medipal var lätt att använda och önskade fortsätta använda den efter avslutad studie. Patienter som följdes på detta sätt hade tätare kontakter med sjukvården vilket är något som eftersträvas framför allt vid behandling som adalimumab.

En retrospektiv studie baserat på elektroniska patientdagböcker samt genomgång av profylaktiskt behandling av migrän på Neuroenheten Utsikten i Stockholm. Juli 2013

av Shanna Jalal. Handledare: Christian Carlström, Martin Burman
Examensarbete i farmaci 30 hp. Umeå Universitet 

Resultat: Denna studie har visat att det finns en statistiskt signifikant korrelation mellan migränfrekvens och dygnsmedeltemperaturen. Med en ökning i temperaturen minskas migränfrekvensen. Inget samband kunde upptäckas mellan migränfrekvens och lufttryck. Och inget samband kunde konstateras för övriga väderparametrar. Förändringar i temperaturen mellan anfallsdagen och föregående dag hade ingen påverkan på migränfrekvensen. Förändringar i luftrycket från dagen innan anfallet till anfallsdagen påverkade däremot migränfrekvensen på ett statistisk signifikant sätt. Detta ger mer förståelse om patienternas antaganden. Genom att ta hänsyn till intensiteten på anfallen och genomföra en mer patientspecifikt studie kan sambandet mellan migrän och väderväxlingar förstärkas ytterligare.

Health Information: What Can Mobile Phone Assessments Add? Fall 2012

by Margareta Warrén Stomberg, RNA, PhD; Birgitta Platon, RNA; Annette Widén, RN; Ingegerd Wallner, RN; and Ove Karlsson, MD

Conclusion: The mobile phone system was found to provide a fast and safe basis for reporting pain postoperatively in real time. The results indicate that on days 3 and 4 the mobile phone group reported significantly higher levels of pain than the control group, and the cholecystectomy patients reported significantly more pain at movement on days 3 and 4 than the hysterectomy patients.

The mobile phone approach is an adaptation to modern technology and the mobility of individuals. This technology is user friendly and requires minimal support. However, as the sample size was small (n = 37), further studies are needed before additional conclusions can be drawn.

Estimation of Physical Activity Levels Using Cell Phone Questionnaires: A Comparison With Accelerometry for Evaluation of Between-Subject and Within-Subject Variations. September 2011

by Christin Bexelius PhD1, Sven Sandin MSc1, Ylva Trolle Lagerros MD PhD3, Jan-Eric Litton PhD1, MarieLöf PhD1,2,4
1) Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
2) Department of Clinical and Experimental Medicine, Linkoping University, Linkoping, Sweden
3) Unit of Clinical Epidemiology, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
4) Corresponding author: Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet

Conclusions: Both the cell phone questionnaire and the accelerometer showed high within-subject variations. Furthermore, day-to-day variations in PAL within subjects assessed using the cell phone agreed well with corresponding accelerometer values. Consequently, our cell phone questionnaire is a promising tool for assessing levels of physical activity. The tool may be useful for large-scale prospective studies.

Is It Reliable To Use Cellular Phones for Symptom Assessment in Palliative Care? Report on a Study in Patients with Advanced Cancer. December, 2010

av Staffan Lundström, palliativa sektionen, Stockholms Sjukhem

Resultat: Femhundratjugo par av registrerade data erhölls och det förelåg ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de två skattningsmetoderna. Patienterna tyckte att mobiltelefonapplikationen var enkel att använda.

Measures of Physical Activity Using Cell Phones: Validation Using Criterion Methods. Januari 2010

Christin Bexelius1, MSc; Marie Löf1,2, PhD; Sven Sandin1, MSc; Ylva Trolle Lagerros3, MD PhD; Elisabet Forsum2, PhD; Jan-Eric Litton1, PhD
1)Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
2)Department of Clinical and Experimental Medicine, Faculty of Health Science, Linköping University, Linköping, Sweden
3)Clinical Epidemiology Unit, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Conclusions: A Java-based physical activity questionnaire administered daily using cell phones produced PAL estimates that agreed well with PAL reference values. Furthermore, the limits of agreement between PAL obtained using cell phones, and reference values were narrower than for corresponding estimates obtained using paper questionnaires. Java-based questionnaires downloaded onto cell phones may be a feasible and cost-effective method of data collection for large-scale prospective studies of physical activity.