Om Medipal –
Systemet som medverkar till jämlik vård och ökad patientsäkerhet.

Medipal är en unik digitaliserad behandlingsplattform som väldokumenterat gett framgångsrika resultat inom flera olika delar av vården. Både vårdgivare och vårdtagare understryker att Medipal är en enkel, modern och effektiv produkt som ökar kvaliteten på vården. Samtidigt är kostnaderna låga.

Plattformen är enkel att använda och inlärningstiden är kort. Medipal är också flexibelt, lätt att kombinera med andra IT-system och smidigt att integrera i verksamheten. Medipal är en användarvänlig och flexibel IT-tjänst, som svarar mot de högt ställda säkerhetskraven inom vården.

Medipal – för snabb och säker patientuppföljning via mobilen

Medipal är ett interaktivt verktyg som gör det möjligt att ställa frågor via mobilen och få svar på ett snabbt och strukturerat sätt. Medipal är enkelt att använda, sparar både tid och pengar samt ger ökad patientnytta och förbättrad vårdkvalitet. Oavsett om du arbetar inom sjukvården, med klinisk prövning eller är patient kan du ha stor nytta av Medipal.

Enkelt och säkert att använda

Vårdpersonalen eller den som ska genomföra en studie, registrerar patienten/deltagaren i Medipal. Sedan väljer man vilka frågor som ska besvaras, hur ofta och när. Frågorna, liksom när olika påminnelser ska skickas, kan när som helst ändras via Medipal. Både frågor och påminnelser uppdateras sedan automatiskt och skickas till mobilen.

Patienten/deltagaren laddar enkelt ned Medipal till sin telefon och svarar sedan på frågorna, som automatiskt kommer upp i mobilen. Svaren visas i tydliga grafer och när nya svarsresultat registreras uppdateras graferna direkt. Patienten kan alltså följas kontinuerligt mellan läkarbesök eller uppföljningstillfällen. Svarsgraferna är även ett värdefullt hjälpmedel vid personlig genomgång eller telefonkontakt med patienten.

Flera kliniska studier som genomförts visar att Medipal fungerar utmärkt att använda vid mätning och rapportering av data. Resultaten pekar på att patienterna anser att Medipal i mobilen är enkelt att använda. Det är även säkert, pålitligt och kostnadseffektivt för datainsamling.

Medipal är CE-märkt och all datatrafik mellan mobil och databas, liksom inloggning för att ta del av inkomna svar, sker med högsta säkerhetskrav. Överföringen sker inte via SMS utan genom krypterad datatrafik – snabbt, säkert och avidentifierat.*

 

* All patientrelaterad information som skickas till och från mobiltelefonen är krypterad (128-bitar AES, 512-bitar RSA). Endast behöriga användare har tillgång till patientuppgifter via internet. All trafik mellan webbläsare och webbsite är krypterad (https) med SSL-certifikat utställt av Comodo. Medipals servrar och databaser ”hostas” på www.24solutions.se som är PCI DSS certifierade. Access till servrarna är endast möjlig via VPN med Strong 2 Factor Authentication (certifikat).

Förbättrar interaktionen mellan vårdgivare och patient

Vården står inför en ökad digitalisering. Medipal erbjuder en enkel metod att redan nu börja digitalisera vissa rutiner för ökad effektivitet och följsamhet i vården.  Systemet kan användas för att kontinuerligt följa upp symptom och behandlingar vilket bidrar till en effektiv och kvalitetssäkrad vårdinsats. Patienterna ger löpande feedback på effekterna av en behandling vilket ger vårdpersonalen större möjlighet att optimera och individualisera behandlingen. Detta leder också till ökad delaktighet och följsamhet från patienten, samtidigt som vårdgivaren får systematiskt insamlad data om personen.

Patientgenererad hälsodata

Med hjälp av de överskådliga graferna analyserar vårdpersonalen hur patienten påverkats av insatt behandling, hur stor förbättringen blivit, eller om problemen/symptomen fortfarande kvarstår. Samtidigt kan flera andra variabler registreras och analyseras parallellt, eller för att ge underlag för att agera snabbare vid förändring. Rätt behandling kan snabbare hittas för patienten. Hälsodata går även att samla in på gruppnivå.