Hur Medipal fungerar

Medipal är ett effektivt e-verktyg för vårdgivare och en användarvänlig app för patienter
– Enkel och säker att använda

Hur Medipal fungerar

Medipal är ett effektivt e-verktyg för vårdgivare och en användarvänlig app för patienter – Enkel och säker att använda

Medipal är ett interaktivt verktyg skapat för vårdgivare för att förbättra och effektivisera planering, behandling, egenvård och uppföljning med syfte att öka vård- och livskvalitén för patienten

1

Vårdpersonal skapar eller väljer frågor

Vårdpersonal registrerar patienter i plattformen och väljer sedan frågor utifrån standardiserade mallar och / eller skapar individanpassade frågor för att skräddarsy utifrån patientens situation och behov.

1

Vårdpersonal skapar eller väljer frågor

Vårdpersonal registrerar patienter i plattformen och väljer sedan frågor utifrån standardiserade mallar och / eller skapar individanpassade frågor för att skräddarsy utifrån patientens situation och behov.

2

Patienten svarar i appen

Patienterna laddar ner MedipalAppen och svarar på frågorna i telefonen vid förutbestämda datum/tider eller spontant. Appen påminner patienterna när de ska svara på frågorna.

2

Patienten svarar i appen

Patienterna laddar ner MedipalAppen och svarar på frågorna i telefonen vid förutbestämda datum/tider eller spontant. Appen påminner patienterna när de ska svara på frågorna.

3

Vårdpersonalen följer patientens symptom

Svaren samlas in löpande, presenteras i realtid i överskådliga grafer och kan enkelt analyseras för att kontinuerligt utvärdera patientens hälsotillstånd.

3

Vårdpersonalen följer patientens symptom

Svaren samlas in löpande, presenteras i realtid i överskådliga grafer och kan enkelt analyseras för att kontinuerligt utvärdera patientens hälsotillstånd.

4

Vårdpersonal skapar vårdplan / ändrar behandlingen

Genom patientens svar som underlag kan vårdpersonal skapa en vårdplan och vid behov ändra behandlingen.

4

Vårdpersonal skapar vårdplan / ändrar behandlingen

Genom patientens svar som underlag kan vårdpersonal skapa en vårdplan och vid behov ändra behandlingen.

Hur Medipal fungerar – detaljinformation

 • Vårdgivaren registrerar patienten i Medipal. Sedan väljer man de frågor och/eller skapar egna frågor för den individuella patienten. Man väljer när, hur ofta och hur länge frågorna ska besvaras av patienten. Man kan även välja om man vill att patienten ska kunna gå in spontant och svara på någon fråga.
 • De frågorna som går att välja bland bygger på validerade frågeformulär utifrån patientens diagnos/behandling: Utefter behov kan du göra en individuell anpassning utifrån patientens situation och behov (kopplat till deras symtom och andra patientnära variabler såsom smärta, trötthet, livskvalité, etc.)
 • Patienten laddar ned Medipal Appen och svarar på frågorna som automatiskt kommer upp vid givna tillfällen i appen på sin mobiltelefon.
 • Vårdgivaren har tillgång till svaren i realtid. De strukturerade svaren presenteras i överskådliga grafer och diagram för vårdpersonal som snabbt och enkelt kan analyseras utfallet av behandling och agera därefter.
 • Patienten följs kontinuerligt och vid återbesök, videobesök eller telefonkontakter med patient så används de sammanställda frågorna och svaren som beslutsunderlag, underlag för diskussionen mellan patient/vårdgivare, kontroll över medicinering över tiden med mera.
 • Hälsodatan sparas och kan användas, eventuellt avidentifierad, för vårdgivarens och patientens räkning.

Genom Medipal förbättras patientens vårdflöde, vårdpersonalen får bättre underlag för vårdplanen, patientsäkerheten ökar och patienterna får möjlighet till att ta mer ansvar för sin hälsa.

Nyttan och effekter av att följa patientens hälsotillstånd

Det finns idag ett uppdämt behov av ”digitalisering” i samhället och i vården. Utmaningen är att göra digitaliseringstjänster tillgängliga för både vårdpersonal och patienter. Genom de nya möjligheterna skapar man både patientnytta och  vårdverksamhetsnytta.

Det finns ett stort behov och många möjligheter att använda digital teknik i hälso- och sjukvården – och ett värde att göra så. Värdet, eller effekten kan ses genom att sjukdomsfall förebyggs, den medicinska kvaliteten höjs, tillgängligheten till vården ökar samtidigt som arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal förbättras.

Det finns också växande förväntningar från patienter att sjukvården använder sig av de instrument och lösningar som är underlättar vardagen, framförallt appar, och en kommunikation genom digitala kanaler.

Genom att integrera operativa (digitala) användarvänliga verktyg som passar in i de processer som redan finns på sjukhusen och klinikerna kan man se mätbara effekter när de använts. Fokus flyttas från teknik till resultat. Medipal gör det möjligt att på relativt kort tid se effekter av en behandling.

Önskade effekter kan variera beroende på vilken vård som bedrivs och till vem den ges. Generellt så är den ökade patientförståelsen i kombinationen med att vårdpersonalen lättare kan styra och följa behandling och patienters hälsotillstånd som är den stora vinsten både för patient och för vårdverksamhet. Effekterna av att använda Medipal är många, bland annat att möjligheterna ökar till bättre livskvalité, ökad delaktighet (patient empowerment), ökad motivation (self-efficacy) och en ökad förståelse mellan beteende/medicinering samt eftersökta medicinska effekter.

En annan generell effekt, oavsett diagnos, är att förutsättningarna för vårdgivande läkare kan ta mer patient-individuella beslut. Läkarna kan i en behandling till exempel följa upp patienten i realtid och därmed justera t.ex. läkemedelsdosering i kombination med vårdaktivitet. Medipal skapar möjlighet att övervaka kvaliteten av alla typer av vård- och behandlingar.

Appen kan användas av alla patienter eller anhöriga oavsett ålder. Samordningen förbättras mellan läkare och sjuksköterskor så att patienten får samma budskap av all vårdpersonal. Vården flyttas närmare patienten.

Resultat som uppstår genom att använda Medipal – ett användarvänligt digitalt patientuppföljningssystem:

För vårdgivare:

 • Bättre kunskap om och en djupare förståelse för patientens hälsosituation i vardagen mellan besök. (”Hur har du mått sedan vi sågs sist?”.)
 • Genom mer detaljerad hälsodata kan man enklare följa upp behandlingsresultat, symtom, följsamhet/adherence, biverkningar av medicinering med mera.
 • Kvalitetssäkring av sjukvårdsinsatser genom säkrare patientunderlag (mätinstrument).
 • Tids- samt insatseffektiva vårdaktiviteter ger kostnadseffektiv vård.

För patienten/vårdtagaren:

 • ökad kunskap och förståelse för sjukdomen/diagnosen och sambandet livsstil och medicinering.
 • ökar motivationen (self-efficacy) och delaktigheten (patient empowerment)
 • får påminnelse om medicinering.
 • ger ökad trygghet då patienten känner sig närmare vårdgivaren.
 • ger bättre livskvalité,

Detta är bra att veta för er vårdgivare när ni digitaliserar er verksamhet:

 • Ni behöver inte göra stora kostsamma förändringar i struktur och
  organisationer för att börja använda Medipal.
 • Ni skapar många positiva effekter både i verksamhet och för patient.
 • Genom att använda Medipal får ni ett användarvänligt vårdverktyg, både för er vårdgivare och för patienten
 • De flesta patienterna förväntar sig att vården ska vara lättillgänglig och individanpassad. Detta uppnår ni genom att använda Medipal.
 • Vårdplattformen Medipal är transparent och säker vad avser datahanteringen. Hälsodata kan exporteras till ert journalsystem.

Ett säkert val för vården

 • Medipal är lätt att kombinera med andra IT-system och smidig att integrera i verksamheten.
 • Det är CE-märkt och överföringen sker genom krypterad datatrafik – snabbt, säkert och avidentifierat. All datatrafik mellan mobil och databas, liksom inloggning, lagring av data följer de högt ställda juridiska och IT-säkerhetskrav som vården har. Endast behöriga användare har tillgång till personuppgifter.